-A A +A

Тіркеуқызметіжәнезаңқызметінұйымдастыру бойынша

1.
2.
3.
Нотариаттыққызметпенайналысуқұқығынааттестаттау
4.
Жылжымайтын мүлiкке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру
5.
Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлға, сондай-ақ акционерлік қоғам, олардың филиалдары мен өкілдіктері жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру
6.
Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру
7.
8.
Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия беру
9.
Нотариустардың өтініштерін қабылдау, мөрлерін тіркеу және беру
10.
Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру
11.
Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру
12.
Заңдытұлғаларды тіркеу (қайтатіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктеріне септік тіркеу (қайтатіркеу) туралы анықтама беру
13.
Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру
14.
Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру
15.
Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу
16.
Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген
өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу
17.
Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару
18.
Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу
19.
Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардыңфилиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу
20.
Мүлiктi (зияткерлiк меншiк объектiлерiн, материалдық емес активтердiң құнын қоспағанда) бағалау жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру және бiлiктiлiк емтиханын өткiзу
21.
Зияткерлiкменшiктi, материалдық емес активтердiң құнын бағалау жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру және бiлiктiлiк емтиханын өткiзу
22.
Заңды тұлғалар мемлекеттік деректер қорынан анықтама беру