-A A +A

Лицензия алу үшін қажетті құжаттар тізбесі

Лицензия алу үшін:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) жеке куәлігі және жеке тұлға өкілінің өкілеттігін растайтын құжат (сәйкестендіру үшін);
3) қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық  алымның бюджетке төленгендігін растайтын құжаттың көшірмесі;
4) мынадай ақпараты бар осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартының 2-қосымшасына сәйкес мәліметтер нысаны;
дипломының бар екендігі туралы;
еңбек қызметі туралы;
«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 142-бабы 5-тармағында көрсетілген адамдардан басқасына аттестауды тапсырғаны туралы;
5) шетел білім беру мекемелері берген дипломдар үшін «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нострификациялау немесе тану рәсімін өткендігін растайтын құжаттың көшірмесі;
6) наркологиялық және психиатриялық диспансерлерден үмiткердiң тұрғылықты жерi бойынша, оларды уәкілетті органға ұсынғанға дейін бір айдан аспайтын мерзімде берiлген анықтамалар;
Порталға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық құжат нысанындағы өтініш;
2) ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгендігін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
3) мынадай ақпараты бар осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартының 2-қосымшасына сәйкес мәліметтер нысаны;
дипломының бар екендігі туралы;
еңбек қызметі туралы;
«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 142-бабы 5-тармағында көрсетілген адамдардан басқасына аттестауды тапсырғаны туралы;
4) шетел білім беру мекемелері берген дипломдар үшін «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес нострификациялау немесе тану рәсімін өткендігін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
5) наркологиялық және психиатриялық диспансерлерден үмiткердiң тұрғылықты жерi бойынша, оларды уәкілетті органға ұсынғанға дейін бір айдан аспайтын мерзімде берiлген анықтамалардың электрондық көшірмесі.
Атқарушылық іс жүргізу бойынша берешегі және мерзімді өндіріп алу бойынша үш айдан астам берешегі туралы мәлімет Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің дерекқорынан ұсынылады.
Лицензияны қайта ресімдеу үшін:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша арыз;
2) жеке куәлігі және жеке тұлға өкілінің өкілеттігін растайтын  құжат (идентификациялау үшін);
3) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
4) лицензияны немесе лицензия қосымшасын қайта рәсімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараттары бар құжаттар көшірмесі, ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйеде қамтылған құжаттардан басқа.
 Порталға:
1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық түрдегі арыз;
2) лицензиялық жинақ қорына төленгені туралы электрондық құжат көшірмесі, ЭҮТШ арқылы төленген жағдайдан басқа;
3) лицензияны немесе лицензия қосымшасын қайта рәсімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараттары бар электрондық құжаттар көшірмесі, ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйеде қамтылған құжаттардан басқа.
Лицензияны жоғалтқан, бүлдірген жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы мәлімет алу мүмкіндігі болмаған кезде телнұсқасын алу үшін (қажетті құжаттарды ұсыну арқылы) жүгінеді:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша арыз;
2) телнұсқаны беру үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.
Порталға:
1) осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық түрдегі арыз;
2) лицензиялық жинақ қорына төленгені туралы электрондық құжат көшірмесі, ЭҮТШ арқылы төленген жағдайды қоспағанда.
 
«Жеке сот орындаушысының  
қызметімен айналысу құқығына
лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша        
Нысан
Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған өтiнiші
____________________________________________________________________
          (көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
_______________________________________________________________
(қызметтiң түрiн және (немесе) кіші түрін (-лерін) көрсету) жүзеге
асыруға лицензия және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз
тасымылдағышта беруiңiздi сұраймын.
      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ____________________
_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банктік есепшоты ____________________________________________________
                 (есепшот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы (лары) ____________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)
Құжаттар қоса беріліп отыр __________________________________________
      Осымен көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатыны және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
беру мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатыны;
      өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға соттың тыйым салмағаны;
      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сай келетіні және
жарамды болып табылатыны расталады.
      Жеке тұлға ___________________________________________________
                (қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)
Мөр орны Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» ________
(бар болған жағдайда)
«Жеке сот орындаушысының    
қызметімен айналысу құқығына  
лицензия беру» мемлекеттік   
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша         
Нысан
Жеке сот орындаушысының қызметімен айналысу үшін біліктілік
талаптарының сәйкестігі туралы мәліметтер нысаны
      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 23.05.2016 № 340 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
1. Жоғары білім:
      Мамандығының және біліктілігінің атауы ________________________
      Диплом нөмірі _________________________________________________
      Дипломның берілген күні _______________________________________
      Дипломның берілген орны _______________________________________
      Оқу орнының, диплом берген оқу мекемесінің атауы ______________
2. Аттестаттауды тапсырғаны:
      Аттестаттау нәтижесі (иә/жоқ) _________________________________
3. Еңбек жолы:
      Қабылданған күні ______________________________________________
      Босатылған күні _______________________________________________
      Атқарған қызметі ______________________________________________
      Жұмыс орны ____________________________________________________
      Босатылған себебі _____________________________________________

 

«Жеке сот орындаушысының  
қызметімен айналысу құқығына
лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша         
Нысан
Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге
арналған жеке тұлғаның өтiнiші
____________________________________________________________________
                    (лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), жеке
                      сәйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________
 (қызметтiң түрi және (немесе) кіші түрінің(-лері) толық атауы)
_____________________________________________________ жүзеге асыруға
20___ жылғы « » ___________ № ____________, _______________ берілген,
(лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері),
берілген күні, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды)
берген лицензиардың атауы) лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны (керектің асты сызылсын)
қағаз тасымалдағышта ___ (лицензияны қағаз тасымалдағышта алу қажет
болған жағдайда Х белгісін қою керек)
мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
өзгеруі _______
2) жеке кәсіпкер-лицензиатты қайта тіркеу, оның атауының өзгеруі
______
3) жеке кәсіпкер-лицензиатты қайта тіркеу, оның заңды мекенжайының
өзгеруі _______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар және
хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада
көзделген жағдайларда, үшінші тұлғалардың пайдасына
объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша
берілген лицензияны лицензиаттың иеліктен шығаруы ________
5) «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия
үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып,
объект нақты көшірілмей оның орналасқан жерінің мекенжайының өзгеруі
_______
6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы
талаптың болуы _______
7) қызмет түрінің атауының өзгеруі ________
8) қызметтің кіші түрінің атауының өзгеруі ________ қағаз тасымалдағышта.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы __________________________
____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
                (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
            (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
                 көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті
электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет
көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).
Жеке тұлға ____________ _____________________________________________
              (қолы)   (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________
 
«Жеке сот орындаушысының  
қызметімен айналысу құқығына
лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша        
Нысан
Лицензия көшірмесін және (немесе) лицензияға қосымшаларды алу
үшін жеке тұлғаның өтініші
____________________________________________________________________
                   (лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
_______________________________________ (лицензияны жоғалту, бүлдіру)
байланысты лицензия көшірмесін беруіңізді сұраймын.
20___ жылғы « » ___________ № ____________, _______________ берілген,
(лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері),
берілген күні, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды)
берген лицензиардың атауы) лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны (керектің асты сызылсын)
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы __________________________
_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
              (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
                    үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті
электрондық цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет
көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).
Жеке тұлға ____________ ____________________________________________
               (қолы)  (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)
Мөр орны Толтырған күні: 20__ жылғы «__» _________________